ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Onder “Koper” wordt  verstaan  elke  natuurlijke  persoon  of  rechtspersoon  die  een  of  meerdere  product(en) aankoopt van Vitra Partner Store (Master Pro B.V.)
 2. Huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen aangeboden op en gerealiseerd door Vitra Partner Store (Master Pro B.V. )
 3. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper kennis te hebben genomen van de verkoopsvoorwaarden en aanvaardt de koper de verkoopsvoorwaarden.
 4. Indien bij een gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht.
 5. Er komt slechts een verkoopovereenkomst tussen Vitra Partner Store (Master Pro B.V.) en de koper tot stand nadat de bestelling van de (potentiële) koper expliciet wordt aanvaard door Vitra Partner Store (Master Pro B.V.). Het aanvaarden van de verkoopovereenkomst gebeurt door Vitra Partner Store (Master Pro B.V.) doorondertekening van de verkoopovereenkomst (bij verkopen via mail of in de winkel), het overhandigen of versturen van een factuur of door het sturen van een orderbevestiging aan de koper.
 6. De ontvangst van de factuur, de verkoopovereenkomst of het bevestigingsschrijven door de koper is het ogenblik waarop de overeenkomst wordt gesloten.
 7. Vitra Partner Store (Master Pro B.V.) behoudt zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden of desgevallend de overeenkomst te ontbinden zonder hiervoor aan de koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, doch mits terugbetaling van de eventueel betaalde sommen. In het bijzonder wanneer in het verleden problemen zijn gerezen met degene die de bestelling plaatst of diens gezinsleden in het geval van natuurlijke personen, alsook indien in het verleden problemen zijn gerezen op het opgegeven leveringsadres of in het geval van nog openstaande facturen.
 8. Vitra Partner Store (Master Pro B.V.) behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, niettemin worden de producten gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt aanvaard.
 9. Vitra Partner Store (Master Pro B.V.) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (typ)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen waarvan de koper redelijkerwijs moest aannemen dat deze (typ)fouten betreffen.
 10. De verschuldigde prijs is deze welke wordt vermeld op de verkoopovereenkomst of in het bevestigingsschrijven.
 11. Vitra Partner Store (Master Pro B.V.) behoudt zich het recht voor de verschuldigde prijs na het tot stand komen van de overeenkomst te wijzigen bijvoorbeeld op basis van prijswijzigingen van invloed op de verzendingskosten, nieuwe taksen of (typ)fouten.
 12. Indien de prijs wordt verhoogd, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden zonder kosten te zijner last noch gehoudenheid van Master Pro tot het betalen van eventuele schadevergoeding.
 13. Zolang de goederen niet zijn betaald blijven ze eigendom van Master Pro B.V. waarbij het risico evenwel overgaat op de koper bij levering of afhaling.
 14. Een voorschot van 30% op de verkoopsom wordt gevraagd voor iedere bestelling.
 15. Alle goederen en facturen zijn betaalbaar ten laatste bij de levering en zonder korting, tenzij anders overeengekomen op de verkoopovereenkomst. Betalingen kunnen verricht worden  op  bankrekeningnummer IBAN BE 04 6451 0330 4631 – BIC: JVBABE 22
 16. Bij gebrek van betaling zullen de gefactureerde totalen verhoogd worden met 10% interest per jaar op het nog te betalen factuurbedrag vanaf 30 dagen na dedatum van de factuur tot de dag der algehele betaling.
 17. De producten worden opgestuurd naar of geleverd en geplaatst op het verzendingsadres dat wordt opgegeven bij de bestelling.
 18. Uiteraard stelt Vitra Partner Store (Master Pro B.V.) alles in het werk binnen een zo kort mogelijke termijn de producten te leveren. Doch de aangegeven levertijden zijn slechts indicatief.
 19. De Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, laat de consument toe om bij bestelling via het internet binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te berichten dat hij van de verkoop afziet.
 20. De goederen moeten dan binnen dezelfde termijn op kost van de koper in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon teruggestuurd worden naar: Vitra Partner Store Sint Antoniusstraat 12, 2000 Antwerpen
 21. Onvolledige, beschadigde, door de consument gebruikte of bevuilde goederen worden niet teruggenomen.
 22. Ten laatste 30 dagen na aanvaarding van de terugzending zal de verkoper de eventueel betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de rechtstreekse kosten vanlevering.
 23. Ex artikel 80 §4 Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, is het verzakingsrecht niet van toepassing op: de levering van producten die volgens de specificatiesvan de consument zijn vervaardigd of besteld of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen,
 24. Klantgegevens worden beschouwd als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven aan derden, behalve indien noodzakelijk voor de verwerking van een order of vraag, dit alles conform de geldende GDPR wetgeving. De koper kan zijn gegevens ook op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Meer info op: https://www.vitrapartnerstore.be/privacy-verklaring/
 25. Klachten betreffende de geleverde diensten en elk protest dienen te gebeuren binnen de acht dagen na levering.
 26. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Turnhout of Antwerpen bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk.

 

 

 

Product added successful